Anasayfa KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

Yazar: Tuna Yıldırım

Bu siteye kayıt yapıp kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. Hülya Yılmaz (İşbu sözleşmede “Ecza Gündem” olarak anılacaktır) ile kurumsal ve bireysel Üye (İşbu sözleşmede “ÜYE” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen hükümler uyarınca anlaşmaya varılmıştır.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 1. İşbu sözleşme müşterinin yayın hakkı Hülya Yılmaz‘a ait olan eczagundem.com üyeliğine ilişkin şekil ve şartları düzenlemektedir.

 2. Adı geçen web sitesini ziyaret eden veya web sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes, işbu “Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder.

 3. ÜYE kendisine ait olmayan ‘gerçek isim ve soyadları’nı üye ismi olarak kullanamaz. Geçerli ve aktif olan bir mail adresi bildirilmesi zorunludur. ÜYE, kayıt esnasında verdiği bilgilerin doğruluğunu onaylar ve bu bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanacak her türlü sonucu peşinen kabul eder, kendi belirlediği mail adresi ve şifrenin kullanımından doğacak her türlü sorumluluğu kendisi taşır.

 4. Bu sitenin tüm içeriğinde bulunan; kaynak gösterilen ya da gösterilmeyen bütün metin, özgün isimler, grafik, logo, resimler, fotoğraf, şekil, teknik ve bilimsel çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları; dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; endüstriyel tasarımı bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü haklar dahil olmak üzere yalnızca Ecza Gündem veya içerik sağlayıcılarına ait olup, halen mevcut ve yürürlüğe girecek tüm T.C. mevzuatı, uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altındadır.

Yukarıda sayılan unsurların Ecza Gündem’in yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır.

 1. Bu sitede sunulan bilgiler, sağlık sektörü çalışanları için hazırlanmıştır. Ecza Gündem bu bilgilerin güncelliğinin sağlanması, en doğru şekilde yayımlanması için gerekli gördüğü özen ve çabayı gösterdiğini/göstereceğini beyan eder. Ancak gerek tıp alanında günümüzde gelişmelerin hız kazanması nedeniyle bilgilerin kısa sürede değişebilmesi, gerek tıbbi ekoller arasındaki yaklaşım farklılıkları olabilmesi, gerekse Bakanlık veya ilgili diğer kurumların yayımladıkları, verdikleri bilgilerde zaman zaman hatalar ve/veya eksiklikler ve/veya gecikmeler / ve/veya güncellemeler görülebilmesi nedeniyle bu sitede sunulan bilgilerle kullanıcının bilgi ve görüşleri arasında farklılıklar olabilir. Sitede yer alan bilgiler konvansiyonel, kabul edilmiş medikal ve farmasötik kaynaklardan edinilen bilginin ve sağlık profesyoneline (hekim, eczacı vb) danışmanın yerine geçemez ve içerikten Ecza Gündem ve editörleri sorumlu tutulamaz

 2. Web sitesinde kaynak gösterilerek yayınlanan tüm içeriğin sorumluluğu haberin kaynağının kendisine aittir. Ecza Gündem,bu içeriklerdeki bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanacak sonuçlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 3. Web sitesine veya web sitesinden kurulan “link”ler, diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğu veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiği, onlar adına hareket ettiği veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği veya bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğu anlamına gelmez. Ecza Gündem tarafından yazılı olarak verilmeyen hiçbir taahhüt Ecza Gündem için bağlayıcı olmayacaktır.

 4. Ecza Gündem, web sitesinde, dilediği zamanda, dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, web sitesinde yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaklardır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcı / hizmet alanın sorumluluğundadır. Ecza Gündem’in, değişiklikleri taraflara ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Ecza Gündem hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle taraflar bu değişiklikleri de kabul ve taahhüt eder.

 5. Servislerin kullanımı esnasında anormal veri transferi ya da menfaatini ihlal eden bir durumu tespit ettiği takdirde ÜYE’nin Ecza Gündem kullanımını ve üyeliğini önceden bilgi vermeksizin sona erdirme hakkına haizdir.

 6. Ecza Gündem, önceden bir bildirim veya herhangi bir kimsenin iznine ihtiyaç duymaksızın, web sitesinin kullanım amacını, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini değiştirebilir ve kullanıcılardan bilgi ve belge talep edebilir, web sitesini iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir, kullanıcının web sitesini kullanmasını engellemeye yetkilidir. Bunlardan dolayı Ecza Gündem’den hiçbir hak talep edilemez. Teknik sebeplerden veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya zorunlu sebeplerden dolayı da Ecza Gündem mesul tutulamaz. Teknik sebepler veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya zorunlu sebeplerin dışındaki durumlarda yaşanan gecikmeler için ÜYElerin, üyelik hakları saklı tutulacaktır.

 7. Ecza Gündemweb sitesinde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları ile telif hakları Ecza Gündem veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal-uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitelerin ziyaret edilmesi veya bu sitelerdeki hizmetlerden yararlanılması, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda kullanıcıya hiç bir hak vermez, kaynak göstererek dahi kullanılamaz. Web sitelerini ziyaret etmek veya kullanmakla hizmet alan taraflar, anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi taahhüt eder.

 8. Web sitesinin kullanılması nedeniyle Ecza Gündemve kullanıcı arasında bir ihtilaf olması durumunda, bu ihtilafa Türk Hukuk Mevzuatı uygulanacak ve İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır. Bu uyuşmazlıklarda, Ecza Gündem tarafından elektronik ortamda ve web siteleri üzerinde gerçekleşen işlemlere ait, Ecza Gündem tarafından alınmış, bilgisayar çıktılarının da kesin delil niteliği taşıyacağını iş bu sözleşme ile kabul ve taahhüt edilir.

 9. ÜYElik sağlık mensupları (doktor, eczacı, dişhekimi, veteriner hekim, hemşire, tıp öğrencisi, vs.) için geçerlidir. Üyeliği kabul eden kişi sağlık mensubu olduğunu beyan etmiş olur.

GİZLİLİK POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni; kişisel veri niteliğindeki verileriniz ile bu nitelikte olmayan istatistikî verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere tabi olunan mevzuata uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla Hülya Yılmaz (“Ecza Gündem”) tarafından eczagundem alan adlı internet sitesi üzerinden işlenmesi ile ilgili esasları belirlemek ve bunlar hakkında ilgili kişileri bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. Kayıt sırasında onay kutucuğunu onayladığınızda aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız

1 – VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz Merkez Mah. Sıracevizler Cad. R.Erdoğan Apt. No: 82 Kat:6 D:12 Şişli / İSTANBUL adresinde mukim Ecza Gündem tarafından işlenmektedir.

2 – VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz:

 • Türk Ticaret Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak Ecza Gündem’in ticari faaliyetlerini sürdürme, müşterilerle ilişkilerini geliştirme, hizmet kalitesini arttırma, Ecza Gündem servislerini müşteriye özel hale getirme, Ecza Gündem servisleriyle iletilen tanıtımları ve önerileri müşteriye özel hale getirme, Ecza Gündem’in tâbi olduğu mevzuattan kaynaklanan ve yetkili kurumlar ve otoritelerce emredilen yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirme,

 • Ecza Gündem’in sözleşmesel hak ve yükümlülüklerinin ifası,

 • Anonim olarak istatistikler ve kullanıcı profilleri oluşturma,

 • Onayla birlikte verdiğiniz açık rızanızla ticari iletişime geçme

amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenmektedir.

3 – KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILACAĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARIM AMAÇLARI

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerektirdiği hallerde avukat, mali müşavir dahil olmak üzere 3. kişi iş ortaklarımız, aracı ödeme kuruluşları, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan iştiraklerimiz, gerçek kişi ve/veya tüzel kişiler (yurt içinde ve yurt dışında) ile kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4 – KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz Ecza Gündem üzerinden üyelik formu, iletişim formu, ödeme sayfaları ve Ecza Gündem servisleri aracılığıyla kısmen veya tamamen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK m.5/2-(c) ve (ç) bentlerinde gösterilen sebeplerle ve gerekli hallerde, açık rızanız kapsamı dahilinde kalmak koşuluyla açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

5 – ECZA GÜNDEM SERVİSLERİ

Ecza Gündem servisleri üzerinde kullanıcıların yapmış olduğu her işlem çeşitli verilerle (ip, referrer, zaman, cookie vb) birlikte loglanır ve kayıtları saklı tutulur.

Ecza Gündem servisleri sponsorluklara açık olup uygulama kayıtları üzerinden elde edilen verilerle servislerimiz aracılığıyla genel veya kişiye özel tanıtımlar sunulabilmektedir.

Ödeme bilgileriniz, güvenliğinizi en üst düzeyde sağlayabilmek adına Ecza Gündem sunucularında tutulmaz, ödeme işlemi esnasında aracı ödeme kuruluşlarına aktarılır.

6 – DEĞİŞİKLİKLER

Ecza Gündem; işbu Aydınlatma Metni’nde; mevzuat değişiklikleri veya ilgili resmi otorite, kurum ve kuruluşların uygulamaları doğrultusunda ya da Ecza Gündem hizmetlerinin geliştirilmesi, Ecza Gündem’in meşru menfaatlerinin korunması amaçlarıyla kısmen ya da tamamen değişiklikler yapma hakkını haizdir. Bu değişiklikler işbu metne derhal işlenecektir.

7 – HAKLARIN KULLANILMASI

Ecza Gündem tarafından işlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak KVKK m.11’de sayılan şu hakları ilgili kişi sıfatıyla kullanmanız mümkündür:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Ecza Gündem tarafından işlenmekte olan kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi ve yukarıda sayılan KVKK m.11’de düzenlenmiş bulunan haklarınızı kullanmak üzere Ecza Gündem’in yukarıda belirtilen adresine noter ya da taahhütlü posta ile yahut info@eczagundem.com adresine elektonik posta göndermek suretiyle; kimliğinizi ayırt edici belgelerle birlikte başvurabilirsiniz. Başvurularınız, niteliklerine bağlı olarak kanuni süresi içinde yanıtlanacaktır.

 

Bu site dolaşımınızı kolaylaştıracak çerezler içermektedir. Sizin bunu kabul ettiğinizi varsaysak da yine de sizden onay almak isteriz. Kabul ediyorum Devamını oku...

X

Şifrenizi mi unuttunuz?

Bize Katılın

MEDİKAL İÇERİKLER İÇİN HEMEN
ABONE OLUN

Siteye abone olunca en son haberlerden anında bilginiz olacak ve size özel medikal içerikleri görmeye/okumaya başlayacaksınız.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Üzgünüz birşeyler hatalı

Bu form, sizi proje güncellemeleri nden haberdar etmek ve sizi bülten listemize ekleyebilmemiz için ad ve e-posta toplar. Gönderilen verilerinizi nasıl koruduğumuz ve yönettiğimize dair tüm hikaye için gizlilik politikamıza göz atın!