Anasayfa En Çok Okunan Haberler GATA ile askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı’na bağlandı

GATA ile askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı’na bağlandı

Yazar: Hülya Yılmaz

Resmi Gazete’deki KHK kapsamında, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) ve asker hastaneleri Sağlık Bakanlığına devredildi. Ayrıca Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Milli Savunma Bakanı’na bağlandı.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) ve asker  hastaneleri, sağlık Bakanlığına devredilerek, bunlara bağlı tahsisli taşınmazlar Bakanlığa tahsis edildi.

“Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma  Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  Hükmünde Kararname”, Resmigazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe  girdi.

Buna göre, GATA’ya bağlı eğitim hastaneleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri  Rehabilitasyon Bakım Merkezi ile asker hastaneleri, dispanser ve benzeri sağlık  hizmet birimleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait sağlık kuruluşları, her  türlü hak ve yükümlülükleri, alacak ve borçları, sözleşme ve taahhütleri,  taşınırları ve taşıtlarıyla birlikte Sağlık Bakanlığına devredildi. Bunlara  tahsisli taşınmazlar da Bakanlığa tahsis edildi.

Devredilen sağlık kuruluşlarından müstakil olanların taşınmazları,  müştemilatıyla birlikte ve bütün olarak tahsis edilecek. Başka hizmet  birimleriyle aynı yerleşke içerisinde bulananlardan ifrazı mümkün olanların,  ifrazı ve tahsisi yapılacak. GATA’ya bağlı yükseköğretim birimleri, her türlü hak  ve yükümlülükleri, alacak ve borçları, sözleşme ve taahhütleri, taşınırları ve  taşıtlarıyla birlikte Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilecek ve bunlara  tahsisli taşınmazlar da üniversiteye tahsis edilecek.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, devirden önce GATA bünyesinde  yürütülmekte olan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı  savunma, hava ve uzay hekimliği, sualtı hekimliği, harp cerrahisi gibi özellikle  askeri sağlık hizmet alanlarına yönelik hizmet, eğitim, araştırma ve danışmanlık  hizmetlerini de yürütmekle görevli olacak.

“ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA ÖNCELİK  TANINACAK”

Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren bir ay  içinde, devredilen sağlık kuruluşları için Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve  Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığından üç kişilik komisyonlar kurulacak.  Komisyon başkanlığı, Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından yürütülecek.  Komisyonlar tarafından devre konu taşınırlar, taşınmazlar, taşıtlar, kadro ve  pozisyonlarıyla birlikte mevcut personel tespit edilerek tutanağa bağlanacak.

Devredilen yükseköğretim birimleri için üniversite, Maliye Bakanlığı  ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinden üç kişilik komisyonlar kurulacak. Komisyon  Başkanlığı, Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından yürütülecek. Komisyonlar  tarafından yükseköğretim birimlerinin devre konu taşınırlar, taşınmazlar,  taşıtlar ve kadro ve pozisyonlarıyla birlikte mevcut personel tespit edilerek  tutanağa bağlanacak.

Devredilen yükseköğretim birimleri ile sağlık kuruluşlarının  ödeneklerinden devir tarihi itibarıyla kalan tutarları, ilgisine göre üniversite  ve Sağlık Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığınca  aktarılacak. Bu madde çerçevesinde gerçekleştirilen bütün geçiş, devir, temlik ve  intikal işlemleri ile düzenlenecek belgeler, her türlü vergi, resim, harç, ücret  ve fondan müstesna olacak.

Şehit yakınları ve gazilere sağlık hizmeti sunumunda öncelik  tanınacak. Askeri personel ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere devredilen sağlık  kuruluşlarında öncelikli hizmet verilecek. Bu şekilde verilecek öncelikli  hizmetin usul ve esasları, Milli Savunma Bakanlığının görüşü alınarak Sağlık  Bakanlığınca belirlenecek.

Er ve erbaşların sağlık hizmeti giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumunca  karşılanacak. Bu giderler için Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli ödeme, Milli  Savunma Bakanlığı bütçesinden yapılacak.

“DEVİRDEN SONRA YAPILACAK AYLIK VEYA ÜCRET ÖDEMELERİ YENİ KURUMLARCA  YAPILACAK”

Komisyonlar tarafından tespit edilen personelin Türk  Silahlı  Kuvvetleri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, diğer yükseköğretim kurumları ile  Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına devrine ilişkin usul ve esaslar ile devre  ilişkin diğer hususları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Devredilen personelin atanacağı kadrolar, başka bir işleme gerek  kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 78 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerin  ilgili kurumlara ait bölümlerine eklenmiş sayılacak.

Devredilen personelin devir tarihinde eski kadro veya pozisyonlarına  bağlı olarak almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları,  ek ödemeler, sözleşme ücreti ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti ve  nöbet ücreti hariç) toplam net tutarının, atandıkları yeni kadro veya  pozisyonlarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, sözleşme  ücreti ile döner sermayeden yapılacak ek ödeme de dahil olmak üzere, diğer her  türlü mali hakları toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark  tutarı, atandıkları kadro veya pozisyonlarda kaldıkları sürece, kapanıncaya kadar  herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca tazminat ödenecek.

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na tabi olup  devredilen personel terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından ilgili  kanuna tabi olmaya devam edecek ve Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı olan mecburi  hizmetlerini devredilen kurumlarda tamamlayacak. Bunların terfi işlemleri,  ilgisine göre Bakan veya rektör tarafından gerçekleştirilecek. Bunların döner  sermaye ek ödemeleri, çalıştıkları birimlerde aynı kadro ve unvandaki personelin  matrahı esas alınarak hesaplanacak ve sağlık tazminatları mahsup edilerek  ödenecek.

Devredilen personele devir tarihinden sonra yapılması gereken aylık  veya ücret ödemeleri yeni kurumları tarafından yapılacak ve bu ödemeler hakkında  kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılamayacak.

ÖĞRENCİLERİN NAKLİ

Öte yandan, devredilen yükseköğretim birimlerinde öğrenim görenler,  üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate  alınarak, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek öğretim kurumlarına nakledilecek.

İlgili maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak usul ve esasları  belirlemeye, uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya  çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu görevli ve yetkili  olacak.

Ayrıca, Resmi Gazete’de 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi  Kanunu, 2957 sayılı Bazı Askeri Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine Dair Kanun  ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun ilgili ek maddesi, 211  sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun da ilgili maddesi yürürlükten  kaldırıldı.

KUVVET KOMUTANLIKLARI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NA  BAĞLANDI 

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Milli Savunma Bakanına bağlandı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan “Olağanüstü Hal Kapsamında  Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında,  kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanı’na bağlandı. Bu kanuna aykırı olmayan ve diğer kanunlarla Genelkurmay Başkanlığına  verilen görev ve yetkilere ilişkin hükümler saklı bırakıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın, gerekli gördüklerinde Kuvvet  komutanları ile bağlılarından doğrudan bilgi alabileceği ve bunlara doğrudan emir  verebileceği, verilen emrin herhangi bir makamdan onay alınmaksızın derhal yerine  getirileceği de karara bağlandı.

Kaynak; Milliyet.com.tr

Related Posts

Bir yorum bırakın

X

Şifrenizi mi unuttunuz?

Bize Katılın